Brexit Check? The time is now..!

Alert, March 21, 2018 by mr. M.P.P. van Buuren & mr. N.E. André de la Porte

Het Verenigd Koninkrijk zal uiterlijk 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten. Vooralsnog: non-negotiable. Het gáát dus gebeuren, tenzij het VK haar brief intrekt en het Europarlement dit goedkeurt. Onder meer Tony Blair is daarvan een voorstander. Mede door het op 19 maart 2018 bereikte akkoord, lijkt dat echter niet meer heel waarschijnlijk.

Dus, als gevolg van het inroepen van artikel 50 VEU (Verdrag betreffende de Europese Unie), wordt nu druk verder onderhandeld door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over het akkoord ten aanzien van de toekomstige handelsrelatie. Het is onwaarschijnlijk dat dit goed komt, zodat een ‘harde Brexit’ (waarbij dus géén goede afspraken zijn gemaakt) nog altijd meer voor de hand ligt dan een ‘zachte’.

Op 19 maart 2018 maakte EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weliswaar bekend dat “er een akkoord is bereikt over een groot deel van de voorwaarden rond de Brexit”, maar heel concreet zijn die afspraken – afgezien van de ‘overgangsperiode’ tot en met 2020 wellicht – niet. Dus, wat betekent dat voor de relaties tussen Britse en Europese ondernemingen? En dan met name de gemaakte afspraken? Mogelijk veel. En dat moet (helaas) toch echt worden gecheckt!

Tot nu toe is er onduidelijkheid hoe deze handelsrelaties er in de toekomst uit gaan zien, waardoor het onzeker is of en op welke wijze de huidige contractuele verhoudingen tussen Britse en Europese ondernemingen worden beïnvloed. Of zouden kunnen worden beïnvloed. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben als gezegd op 19 maart 2018 een overgangsfase afgesproken waardoor de bestaande handelsovereenkomsten tussen de partijen tot en met 31 december 2020 van kracht blijven. Ondernemingen kunnen – en moeten – zich echter nu al voorbereiden door hun lopende (handels)contracten te inventariseren en te checken.

Ondernemingen zullen hun contracten moeten doorlichten om inzicht te krijgen in de mogelijke invloed van het (al dan niet te bereiken) akkoord op de ondernemingsactiviteiten en de daarmee samenhangende geldstromen.

Er zal moeten worden gekeken naar de mogelijke effecten op de positie van de onderneming en de wederpartij omtrent financiering, zekerheden, nakoming, naleving van wetgeving, uitwinning van rechten, et cetera.

Deze eerste Brexit Check omvat een inventarisatie van de volgende stappen:

  1. Welke partij draagt de verantwoordelijkheid en het risico bij de overeengekomen bepalingen?
  2. Zijn er bepalingen in het contract opgenomen die beïnvloed kunnen worden door de Brexit en het akkoord? Denk aan bepalingen met een territoriale reikwijdte of die terugvallen op wetgeving van de Europese Unie.
  3. Dienen er bepalingen in het contract te worden opgenomen die de gevolgen van het Brexit-akkoord kunnen reguleren? Denk aan bepalingen omtrent overmacht, material adverse changes (MAC’s), prijsaanpassingen, force majeure en beëindiging en/of opzegging van het contract.
  4. Bieden, bezien vanuit uw belangen, de huidige bepalingen uw onderneming voldoende bescherming? Of is het, wederom bezien vanuit uw belangen, wenselijk dat deze bepalingen juist niet in werking treden?

Wij adviseren u in ieder geval die eerste check van uw contracten te doen. Aansluitend op een eerste check, en afhankelijk van de bevindingen, zullen ondernemingen die contracten sluiten met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk de bovenstaande stappen feitelijk bij elk nu te sluiten nieuw contract moeten doorlopen.

Alle stappen worden natuurlijk doorlopen vanuit het perspectief van het recht dat op het internationale contract van toepassing is. Is geen rechtskeuze gemaakt, dan regelt de ‘Rome I Verordening’ welk recht van toepassing is op een internationaal overeenkomst indien er niets in het contract is bepaald. Deze verordening geldt uitsluitend voor Europese Unie lidstaten. Hierdoor bepaalt een nationale rechter uit het Verenigd Koninkrijk ná de Brexit op grond van het nationale recht welk recht van toepassing is op de overeenkomst. Het is dan ook zeer aan te bevelen om een rechtskeuze op te nemen in internationale overeenkomsten.

Indien wordt geconstateerd dat uw contract onwenselijke uitkomsten tot gevolg heeft of kan hebben ten gevolge van de Brexit, kan het aan te raden zijn nieuwe (aanvullende) afspraken te maken. Er kunnen dan bepalingen worden opgenomen die verschillende Brexit-scenario’s en/of gevolgen tussen contractspartijen reguleren. De concrete invulling van deze bepalingen kunnen na een eerste Brexit Check worden bepaald.

WLP-Law neemt voor u de eerste Brexit Check van uw lopende contracten voor haar rekening nemen. Als uw legal partner helpen wij graag!

Contactpersonen:
Maarten van Buuren:                    vanbuuren@wlp-law.com

Neill André de la Porte:                andredelaporte@wlp-law.com