Tax Alert - Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap van start

Alert, March 18, 2019 by Richard Smeding / Gerwin de Wilde

Introductie

Directeuren-grootaandeelhouders (‘DGA’s’) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap dienen o.b.v. de Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap vanaf 2022 belasting te betalen over leningen die uitstijgen boven EUR 500.000, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel dat in september vorig jaar al is aangekondigd, is een internetconsultatie gestart tot en met 1 april 2019 door het Ministerie van Financiën.

De ambitie om belastinguitstel en -afstel tegen te gaan geeft het kabinet aanleiding om met de in het wetsvoorstel opgenomen maatregel het excessief lenen van de eigen vennootschap aan banden te leggen. Dit zogenoemde bovenmatige deel van schulden (rechtens dan wel in feite, direct of indirect) wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar en wordt het fictief reguliere voordeel genoemd.

Met de voorgestelde maatregel hoeven discussies met de Belastingdienst over schuldverhoudingen van meer dan EUR 500.000 niet langer te worden gevoerd en bestaande afspraken met de Belastingdienst over dergelijke situaties komen te vervallen. Voor schulden aan de vennootschap waarin de aanmerkelijkbelanghouder (‘ab-houder’) een aanmerkelijk belang houdt tot een bedrag van EUR 500.000 én daarboven blijft bestaande rechtspraak over geldleningen van toepassing.

Contouren wetsvoorstel

- Als de totale som van schulden van de ab-houder (belastingplichtige die tenminste 5% van de aandelen in een B.V./N.V. bezit) aan zijn eigen vennootschap meer dan EUR 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2 Wet inkomstenbelasting 2001, (‘Wet IB’)) in aanmerking genomen;

- De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking;

- Voor nieuwe eigenwoningschulden is een gevestigd recht van hypotheek vereist;

- Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Belastingplichtigen

De ab-houder wordt samen met zijn partner gezamenlijk in de heffing betrokken voor schulden boven de EUR 500.000 aan de vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. De voorgestelde maatregel is ook van toepassing op schulden die met de ab-houder verbonden personen (bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de belastingplichtige en/of zijn partner) hebben aan de vennootschap van de ab-houder. Deze toerekening geldt alleen als het een schuld van een verbonden persoon betreft aan de vennootschap waarin belastingplichtige wel een aanmerkelijk belang heeft, maar de verbonden persoon zelf niet. In geval de verbonden persoon wel een aanmerkelijk belang heeft in de vennootschap, dan is de maatregel van toepassing op de verbonden persoon zelf.

Schulden

Alle civielrechtelijke schuldverhoudingen vallen onder de regeling ter bepaling van het totaalbedrag aan schulden en deze dienen voor de nominale waarde in aanmerking genomen te worden. Het doorlenen van geleende gelden van de vennootschap waarin de ab-houder een ab heeft door andere personen aan de aanmerkelijkbelanghouder en garantstellingen door de vennootschap worden onder het toepassingsbereik van de voorgestelde maatregel gebracht. Vorderingen en rechten op de vennootschap worden niet gesaldeerd met schulden aan de vennootschap.

De excessieve ab-lening wordt fictief belast in box 2 Wet IB (tarief: 25% en 26,9% naar verwachting in 2022). De vordering op de fiscale balans van de vennootschap ondergaat geen wijzigingen en rente-inkomsten lopen door de winst & verliesrekening van de vennootschap. Ingeval de schuld in box 3 Wet IB valt bij de ab-houder, verlaagt de schuld de grondslag voor box 3 Wet IB.

Eigen woning schuld

Een schuld wordt voor de toepassing van deze regeling niet als schuld in aanmerking genomen als deze kwalificeert als eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling van box 1 Wet IB, voorzover ter zake van die schulden een recht van hypotheek verstrekt is als bedoeld in boek 3, titel 9, Burgerlijk Wetboek. Alleen voor op 31 december 2021 bestaande eigenwoningschulden geldt de laatstgenoemde voorwaarde niet.

Maximumbedrag

Voor toepassing van deze maatregel worden leningen van meerdere vennootschappen waarin de ab-houder een aanmerkelijk belang heeft bij elkaar opgeteld. Door het maximumbedrag van EUR 500.000 te verhogen met de eerdere fictieve reguliere voordelen waarover reeds inkomstenbelasting is betaald, wordt voorkomen dat jaarlijks vanwege hetzelfde bovenmatige gedeelte van de schulden een fictief regulier voordeel in de belastingheffing wordt betrokken.

Samenloop

Bij een latere vervreemding van de aandelen in de vennootschap door de ab-houder, mag het bedrag dat reeds in aanmerking is genomen en fictief regulier is belast, in mindering worden gebracht op het vervreemdingsvoordeel Dit kan echter niet leiden tot een verlies uit ab en de ‘vervreemdingskorting’ kan niet vaker wordt benut. De maatregel werkt niet door naar box 1 of box 3 Wet IB, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of de Wet op de dividendbelasting 1965.

Immigratie/(r)emigratie

Ten aanzien van binnenlands belastingplichtigen die geïmmigreerd zijn naar Nederland geldt dat een step-up toepassing vindt van ten minste EUR 500.000 voor aanwezige excessieve ab-schulden. Dit geldt niet ten aanzien van binnenlands belastingplichtigen die voor immigratie buitenlands belastingplichtig waren. Het voor de belastingplichtige geldende maximumbedrag dat aanwezig was bij emigratie is leidend bij remigratie. Bij emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd waarin in beginsel uitstel van betaling voor de ab-winst wordt verleend. Indien de aandelen worden vervreemd dan wel indien de excessieve ab-schuld wordt verhoogd vangt de invordering aan.

Inwerkingtreding

Voorgesteld wordt de wet in werking te laten treden per 1 januari 2022. Als peildatum geldt 31 december. Deze datum biedt de ab-houder de mogelijkheid de schuldenpositie tot 31 december 2022 terug te brengen naar maximaal EUR 500.000.

Richard Smeding at smeding@wlp-law.com.

Gerwin de Wilde at dewilde@wlp-law.com.

 

Amsterdam, Maart 2019

                                                                      ***