Wbb alert!

Alert, Feb. 8, 2019

Duidelijke maatregelen mogelijk tegen onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”) in werking getreden. Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan de EU-richtlijn 2016/943. Deze betreft de regels omtrent de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. De Wbb doet dat en is een verbetering voor de interne markt, aangezien in de gehele Europese Unie nu soortgelijke regels gelden, op basis van de richtlijn.

De Wbb is een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Voorheen moest de houder van bedrijfsgeheimen ten aanzien van onrechtmatig gebruik zich beroepen op algemene leerstukken, zoals onrechtmatige daad. Nu niet meer: indien het ‘bedrijfsgeheim’ onder de definitie van de Wbb valt en dit bedrijfsgeheim onrechtmatig wordt verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt, dan is bescherming daarvan nu mogelijk op basis van de Wbb.

Wat is dan een ‘bedrijfsgeheim’?

De Wbb geeft als definitie wat er onder ‘bedrijfsgeheim’ wordt verstaan:

a)       zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;

b)      zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en,

c)       zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

De EU-richtlijn geeft in de toelichting de volgende aanvulling:

a)       Dat “alledaagse informatie” niet valt onder de definitie ‘bedrijfsgeheim’, evenals de “ervaring en vaardigheden” die werknemers vergaren tijdens de normale uitoefening van hun functie.

b)      Zowel “feitelijke als potentiële handelswaarde”.

c)       Het moet gaan om informatie die door de houder daarvan met redelijke maatregelen geheim wordt gehouden.

Denk hierbij onder andere aan het goed beschrijven van de ‘geheime’ informatie, het apart opslaan of bewaren van de informatie en het uitsluitend delen van deze informatie met bepaalde personen binnen het bedrijf die bijvoorbeeld gebonden zijn aan een geheimhoudingsbepaling in hun arbeidsovereenkomst. In het geval bedrijfsgeheimen met een zakelijke partner worden gedeeld, is het raadzaam om voorafgaand aan die samenwerking een zogeheten NDA (non-disclosure agreement) of een specifieke geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen.

(On)rechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken

Bescherming van het bedrijfsgeheim is mogelijk indien het bedrijfsgeheim onrechtmatig is verkregen, gebruikt of openbaar is gemaakt (artikel 2 Wbb). Bij het ‘onrechtmatig verkrijgen’ staat centraal dat het moet gaan om een bedrijfsgeheim dat ‘zonder toestemming van de houder’ is verkregen. Denk hierbij aan een computerhack of het verkrijgen van bedrijfsgeheimen door een oud-werknemer. Niet alleen de computerhacker handelt dan onrechtmatig, maar ook de onderneming die de informatie heeft ontvangen, gebruikt of openbaar maakt en wist (of gelet op de omstandigheden, had moeten weten) dat het om bedrijfsgeheimen.

Daarnaast geeft de Wbb een opsomming van wat de wet verstaat onder ‘rechtmatige verkrijging’ van bedrijfsgeheimen (artikel 3 Wbb). Denk daarbij aan het doen van onafhankelijke ontdekkingen of onafhankelijk ontwerp en door observatie, onderzoek of testen van een product of voorwerp dat ter beschikking van het publiek is gesteld.  

Maatregelen

Bij onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen heeft de houder op basis van de Wbb de mogelijkheid om maatregelen te vorderen tegen de inbreukmaker. Zo kan de rechter het gebruik van bedrijfsgeheimen verbieden en kan de verhandeling van producten die met behulp van de bedrijfsgeheimen zijn vervaardigd worden tegengegaan (bijv. verbod op de productie/verhandeling, beslaglegging, een recall en vernietiging). Ook kan de rechter bewarende maatregelen opleggen zoals het in beslag nemen van de inbreukmakende goederen of kan de afgifte daarvan worden gevorderd. Daarnaast kan de inbreukmaker ook worden veroordeeld om de volledige proceskosten te vergoeden.

In bepaalde gevallen kan de rechter een verzoek of vordering, tot het nemen van rechtsmaatregel ten aanzien van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen, ook afwijzen. Voorbeelden hiervan zijn: het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen is gebaseerd op het uitoefenen van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie of met het ook op de bescherming van het algemeen belang door het onthullen van wangedrag, fouten  of illegale activiteiten (denk bijvoorbeeld aan de Wet Huis voor klokkenluiders).

Conclusie

Met de komst van de Wbb kunnen ondernemingen hun bedrijfsgeheimen beter beschermen dan voorheen tegen onrechtmatig gebruik, verkrijging of openbaarmaking. Houders van de bedrijfsgeheimen kunnen zich nu (ook) rechtstreeks beroepen op de Wbb en gebruik maken van alle daartoe behorende maatregelen.

Heeft u vragen? Neem contact op met Lisanne Wieringa of Maarten van Buuren